LET YOUR DREAMS FLY

Všeobecné obchodní podmínky CestujStylove.cz

Volantis Advisory s.r.o.
IČ: 06108181
Leskauerova 2856/10
Líšeň, 628 00 Brno

(dále jen „Prodávající“)

1. Význam obchodních podmínek

 • 1.1. Obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Zasláním objednávky stvrzujete, že akceptujete tyto obchodní podmínky a že jste se s nimi seznámili. Kupní smlouva, tj. tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí, Vám bude zaslána e-mailem bezprostředně po uzavření kupní smlouvy.
 • 1.2.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se s Prodávajícím výslovně dohodnete na jiném jazyce.
 • 1.3. Veškeré smluvní vztahy se řídí těmito obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a jste-li spotřebitelem, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • 1.4. V případech, kdy při objednávání poukazu jednáte v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo jste právnickou
  osobou, neuplatní se na Vás ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 6 – Odstoupení od kupní smlouvy.

2. Význam obchodních podmínek

 • 2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní dárkový poukaz. Vzhledem
  k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem
  a Kupující, který spotřebitelem je.
 • 2.2. Poskytovatelem je podnikatel nebo jiná fyzická či právnická osoba, která poskytuje službu, jež je předmětem poukazu. Poskytovatelem může být Prodávající nebo osoba od něj odlišná.
 • 2.3. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 • 2.4. Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví webové rozhraní, bez ohledu na to, zda ho využije či nikoli.
 • 2.5. Poukazy prodávané prostřednictvím webového rozhraní jsou dárkové poukazy na kurzy létání, provedení leteckých prací a poskytnutí dalších souvisejících služeb.

3. Objednávka a uzavření kupné smlouvy

 • 3.1. Webové rozhraní obsahuje seznam poukazů a informace o nich, a to včetně uvedení cen jednotlivých poukazů. Ceny poukazů jsou uvedeny včetně veškerých daní, cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaných poukazů a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny poukazů poskytnuté Prodávajícím nelze vzájemně kombinovat, ledaže je výslovně uvedeno jinak.
 • 3.2. Při uvedení cen na webovém rozhraní může dojít k technickým chybám. Berte prosím na vědomí, že je-li u poukazu uvedena zcela zjevně chybná cena, není Prodávající povinen poskytnout Vám poukaz za tuto cenu, a to ani v případě, že by podle těchto obchodních podmínek již došlo k uzavření kupní smlouvy.
 • 3.3. Prezentace poukazů umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). Pro objednání poukazu je nutné, abyste vyplnili formulář nebo potřebné údaje uvedli v e-mailové nebo telefonické komunikace.
 • 3.4. Poukaz můžete objednat:
 • přímo prostřednictvím webového rozhraní
 • prostřednictvím emailové komunikace s prodávajícím zasláním objednávky na email prodávajícího
 • prostřednictvím telefonické nebo SMS objednávky na konktaktní telefonní číslo pordávajícího
 • 3.5. Objednávka musí obsahovat
 • přesný název objednaného poukazu
 • počet poukazů
 • způsob platby a dopravy
 • kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení na voucher, emailovou adresu, případně další)
 • Do objednávky dále mohou být vloženy doplňující informace, týkající se zejména zkušeností, popřípadě významných zdravotních omezení účastníka. Dále lze doplnit text, který má být uveden na poukazu.
 • 3.6. Smluvní vztah mezi Vámi a Prodávajícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky, jež Vám Prodávající zašle elektronickou poštou na e-mail uvedený v objednávce. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně. Pokud Prodávající Kupujícímu potvrzení nezašle, je kupní smlouva uzavřena úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného poukazu, podle toho, co nastane dříve.
 • 3.7 Zasláním objednávky Kupující vyjadřuje svůj souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 • 3.8 Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu poukaz uvedený v objednávce a Kupující se zavazuje tento poukaz od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu cenu poukazu uvedenou v objednávce.
 • 3.9 Objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím můžete zrušit telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné.
 • 3.10 Věkové a váhové limity:
 • Akce Pilotem na zkoušku pro 1 osobu – věk min. 17 let, váha max. 100 kg
 • Individuální akce Pilotem na zkoušku pro 3 osoby – věk účastníka v roli „pilota“ min 17 let, věk zbývajících pasažérů bez limitu, celková váha posádky (3 osoby)max. 240 kg
 • Let letadlem pro 1 osobu – věk bez limitu, váha max. 100 kg
 • Let letadlem pro 3 osoby – věk bez limitu, celková váha posádky (3 osoby) max. 240 kg.
 • Let vrtulníkem pro 1 osobu – věk bez limitu, váha max. 100 kg
 • Let vrtulníkem pro 3 osoby – věk bez limitu, celková váha posádky (3 osoby) max. 240 kg

4. Platební podmínky

 • 4.1. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny poukazu ještě před jeho odesláním nebo předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).
 • 4.2. Zaplatit cenu poukazu můžete Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní i bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího 1033671219/6100
 • Případné další platby v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny poukazu jsou uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.
 • 4.3. Způsob platby uvádějte v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).
 • 4.4. Platba poukazu je možná v českých korunách (Kč).
 • 4.5. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • 4.6. V případě bezhotovostní platby nezapomeňte uvést variabilního symbolu platby, který Vám bude sdělen v potvrzení objednávky. V případě bezhotovostní platby je Váš závazek uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 • 4.7. Při platbě převodem na účet Prodávající poukaz expeduje zpravidla do následujícího pracovního dne po připsání příslušné částky na svůj účet.
 • 4.8. Služba zaslání Poukazu přostřednictvím dopravce je zpoplatněna dle ceníku uvedeného na webovém rozhraní. V případě, že bude z důvodů na Vaší straně nutno doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, bude Vaší povinností uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
 • 4.9. Dodáním se podle těchto obchodních podmínek rozumí okamžik doručení poukazu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí převzetí se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat poukaz ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího.
 • 4.10. Vlastnické právo k poukazu nabývá Kupující zaplacením celé kupní ceny, nikoli však dříve, než poukaz převezme.

5. Poskytování služby na základě poukazu

 • 5.1. Každý poukaz obsahuje unikátní aktivační kód, po jehož sdělení je možné zvolit termín čerpání služby. Pokud aktivační kód využijete v průběhu čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy o nákupu poukazu, ztrácíte právo od této smlouvy odstoupit!
 • 5.2. Pokud bude služby na základě poukazu čerpat jiná osoba než je na něm uvedená, nezapomeňte tuto skutečnost Prodávajícímu sdělit e-mailem nebo telefonicky. Poukaz lze využít pouze pro akci, která je na něm uvedena, pokud se s Poskytovatelem nedohodnete jinak.
 • 5.3. Služby na základě poukazu poskytuje Prodávající nebo jiný Poskytovatel. Samotné čerpání služby je upraveno zvláštními obchodními podmínkami; je-li poskytovatelem služby Prodávající, řídí se čerpání obchodními podmínkami uvedenými zde.
 • 5.4. Platnost poukazu je 12 měsíců ode dne, který je na poukazu uveden. Po vypršení platnosti poukazu není možné na jeho základě čerpat služby. Prodávající za neplatné poukazy nevyplácí žádnou náhradu.
 • 5.5. Poukaz je možné prodloužit o 12 měsíců za částku 1.490 Kč. Po uhrazení poplatku vám bude platnost poukazu prodloužena o další rok ode dne pozbytí jeho platnosti.
 • 5.6. Prodávající není účastníkem smluvních vztahů mezi Vámi a Poskytovatelem. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze smlouvy o poskytování služeb Poskytovatelem, ani nenese odpovědnost za případnou škodu, která by Vám na základě nebo v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb vznikla. Tento článek neplatí, pokud je v konkrétním případě Prodávající současně i Poskytovatelem služby.
 • 5.7. Prodávající ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení poukazu. Na základě Vaší žádosti ovšem může Prodávající vystavit za ztracený, odcizený nebo poškozený či zničený poukaz duplikát.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

 • 6.1. V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku máte právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí poukazu. Odstoupení od kupní smlouvy můžete zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na Kontaktní e-mail Prodávajícího.
 • 6.2. Berte prosím na vědomí, že pokud v čtrnáctidenní lhůtě pro odstoupení od smlouvy bude využit aktivační kód uvedený v poukazu, ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. a) občanského zákoníku).
 • 6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 6.1 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Unikátní aktivační kód uvedený v poukazu Prodávající při odstoupení od smlouvy deaktivuje.
 • 6.4. Prodávající Vám v případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od Vás na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od Vás přijal, pokud se nedohodnete na jiném způsobu vrácení.

7. Odpovědnost za vady

 • 7.1. V případě vadného plnění máte práva podle obecně závazných právních předpisů (zejména ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
 • 7.2. Poskytovatel odpovídá za to, že zaslaný poukaz je ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména to, že poukaz je vystaven na akci uvedenou v objednávce, na jméno osoby uvedené v objednávce a případně s textem, který byl uveden v objednávce, a dále že byl dodán objednaný počet poukazů.
 • 7.3. Práva z vadného plnění můžete uplatnit u Prodávajícího telefonicky nebo e-mailem. Vždy sdělte číslo poukazu a uveďte, v jakém ohledu je poukaz vadný. Je-li poukaz vystaven na jinou akci, než byla uvedena v objednávce, Prodávající deaktivuje uvedený aktivační kód a zašle poukaz s novým aktivačním kódem. Obsahuje-li poukaz jiné chybné informace, zašle Prodávající opravený poukaz. Pokud byl dodán jiný než objednaný počet poukazů, zašle Prodávající chybějící poukazy.
 • 7.4. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Prodávajícím nedohodnete jinak.
 • 7.5. Vpřípadě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

8. Ochrana osobních údajů

 • 8.1. Pokud je Kupující fyzickou osobou, je mu ochrana osobních údajů poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 8.2. Přijetím obchodních podmínek vyjadřuje Kupující souhlas se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů a těchto osobních údajů osoby uvedené na poukazu, která bude čerpat služby dle poukazu: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvedete v objednávce (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby, kdy písemně vyjádříte nesouhlas s tímto zpracováním.
 • 8.3. Zpracováním Vašich osobních údajů může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 • 8.4. Podle zákona o ochraně osobních údajů má Kupující právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a další zákonná práva k těmto údajům. Prodávající Kupujícího tímto informuje, že jeho osobní údaje je možno na základě jeho písemné žádosti odstranit z databáze. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují kromě Poskytovatelů služeb, externí dopravci a osoby podílející se na dodání poukazu a poskytnutí služby dle poukazu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení poukazu a poskytnutí služby.
 • 8.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • 8.6. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že osobní údaje poskytujete dobrovolně.
 • 8.7. V případě, že se Kupující domnívá, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícho nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může Kupující:
  • požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • 8.8. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Prodávající povinen mu tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • 8.9. Zasláním objednávky vyjadřuje Kupující souhlas se zasíláním informací souvisejících se službami nebo společností Prodávajícího na e-mailovou adresu Kupujícího. Dále Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího. Souhlasy dle obou předcházejících vět může Kupující kdykoli odvolat.

9. Závěrečná ustanovení

 • 9.1. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.
 • 9.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy. Prodávající není ve vztahu k zákazníkům vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
 • 9.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • 9.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek nejsou tímto jakkoli dotčena).
 • 9.5. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
 • 9.6. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě Prodávající Kupujícímu bezodkladně poskytne veškeré potřebné informace.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 11.12.2022